TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH YÊN BÁI

Center of Enterprise Support, Investment Consulting and Promotion of Yen Bai province.

1. Vị trí, chức năng.

1.1. Vị trí

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái (Sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có trụ sở đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ: Số 1183, đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Số điện thoại: 02163.859.347

1.2. Chức năng

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái có chức năng giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện các hoạt động: Hỗ trợ doanh nghiệp; Xúc tiến đầu tư; Tư vấn đầu tư; Tư vấn quản lý Dự án.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

2.1. Về hỗ trợ doanh nghiệp

            - Tư vấn thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và hỗ trợ các hoạt động của doanh nghiệp.

            - Tư vấn lập dự án đầu tư và các thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư  theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật hiện hành.

            - Tổ chức đào tạo, tập huấn các kỹ năng, nghiệp vụ hoặc giới thiệu, liên kết với các tổ chức cung cấp các dịch vụ tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị.

            - Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp mở văn phòng đại diện đầu tư ở trong nước và nước ngoài, các phòng trưng bày, cửa hàng bán sản phẩm.

            - Tổ chức hoặc hỗ trợ tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tham dự hội chợ, triển lãm, diễn đàn đầu tư trong nước và nước ngoài.

            - Tổ chức đón tiếp, bố trí chương trình cho các doanh nghiệp, các tổ chức và cơ quan nước ngoài vào địa bàn tỉnh tìm hiểu môi trường đầu tư.

            - Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề.

            - Cung cấp hoặc giới thiệu dịch vụ cho doanh nghiệp trong nước và nước ngoài: phòng hội nghị, văn phòng làm việc, dịch vụ thư ký, phiên dịch và chuyên viên nghiệp vụ, tham quan, gặp gỡ doanh nghiệp.

            - Chuẩn bị các dự án vận động đầu tư.

            - Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình, dự án.

            - Quản lý, vận hành Website của Trung tâm và đăng tải các thông tin, thủ tục hành chính có liên quan nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển.

2.2. Về xúc tiến đầu tư

- Tham mưu, đề xuất với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đu tư xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình, giải pháp khuyến khích, thu hút và cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

- Tổng hợp, tham mưu đề xuất sửa đổi và ban hành các cơ chế chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.

- Tổ chức giới thiệu và tuyên truyền, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư của tỉnh, xây dựng các cơ sở dữ liệu về tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, hàng hóa xuất khẩu, thị trường của tỉnh phục vụ cho thu hút đầu tư vào tỉnh.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và lập danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh; xây dựng mối quan hệ và kết nối thông tin với các đối tác trong và ngoài nước để thu hút đầu tư.

- Thực hiện xây dựng và phát hành các dự án đầu tư, các ấn phẩm phục vụ công tác xúc tiến đầu tư; phối hợp đăng tải các thông tin, hoạt động xúc tiến đầu tư hàng năm để Trung tâm trở thành kênh thông tin quan trọng nhằm quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài để vận động, hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư tìm hiểu chính sách, quy định pháp luật về đầu tư và lựa chọn lĩnh vực, địa điểm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Làm đầu mối tiếp đón, tổ chức tiếp xúc ban đầu với các nhà đầu tư, hỗ trợ và tư vấn cho các nhà đầu tư tìm kiếm, lựa chọn cơ hội và hình thành dự án đầu tư đến khi dự án được cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi, tăng mức độ hài lòng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với các thủ tục hành chính về đầu tư tại tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư như: hội nghị, hội thảo, diễn đàn, triển lãm giới thiệu cơ hội đầu tư trong và ngoài nước; tổ chức thu thập, khai thác, xử lý và cung cấp các thông tin kinh tế - xã hội và pháp luật phục vụ công tác xúc tiến đầu tư; làm đầu mối theo dõi, thúc đẩy việc liên kết hợp tác cùng phát triển giữa tỉnh Yên Bái và các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

2.3. Về tư vấn đầu tư

            - Tư­ vấn lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thị xã, thành phố; quy hoạch ngành, lĩnh vực và các sản phẩm chủ yếu.

            - Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

            - T­ư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán các công trình xây dựng cơ bản.

            - T­ư vấn thẩm tra tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình.

            - Tư­ vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán các công trình xây dựng cơ bản.

            - Thực hiện các hoạt động tư vấn trong đấu thầu, gồm: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, sơ tuyển nhà thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các công việc khác theo quy định.

            - Tư vấn lập dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị; tư vấn quản lý dự án; tư vấn giám sát kỹ thuật thi công các công trình xây dựng cơ bản, giám sát lắp đặt thiết bị; giám sát công tác khảo sát địa hình, địa chất các công trình xây dựng cơ bản.

            - Tư­ vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trư­ờng, đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.

            - Tư­ vấn lập phương án đền bù, tái định cư­ và các thủ tục liên quan đến đền bù  giải phóng mặt bằng.

* Đối với các lĩnh hoạt động kinh doanh có điều kiện khi thực hiện hành nghề trung tâm có trách nhiệm báo cáo các cơ quan quản lý cấp phép.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy.

3.1. Lãnh đạo Trung tâm

3.1.1. Giám đốc Trung tâm: Trần Quang Vinh

Số điện thoại: 02163.892.028

Email: tuvanxtdt@gmail.com

Quản lý chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về toàn bộ các hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác tổ chức cán bộ; hành chính, văn thư; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác thông tin báo chí; kế hoạch hoạt động, quản trị - tài chính; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác đối ngoại phát triển của Trung tâm hàng năm;

- Chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức, lao động và xét duyệt nâng lương; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của Trung tâm;

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực thuộc phòng Tư vấn đầu tư.

3.1.2. Phó Giám đốc: Trương Minh Tuấn

Số điện thoại: 02163.892.978

Email: truongminhtuan234@gmail.com

Giúp Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về một số lĩnh vực công tác được phân công sau:

- Phụ trách các lĩnh vực thuộc phòng Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp;

- Phụ trách công tác hành chính, lễ tân, hậu cần liên quan đến hoạt động của Trung tâm;

- Quản lý tài sản và tham mưu chỉ đạo một số công việc thuộc phòng hành chính, công tác thi đua khen thưởng;

- Phụ trách công tác đối ngoại, giữ gìn mối quan hệ, hợp tác và phối hợp công tác chung với các cơ quan đơn vị;

- Phụ trách công tác Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, dân quân tự vệ của Trung tâm;

- Theo dõi, tổng hợp nội dung từ các thành viên của Ban biên tập, biên soạn và đưa thông tin lên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái;

- Chủ trì, ký thay Giám đốc Trung tâm các văn bản có tính chuyên ngành thuộc lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện một số công việc khác khi Giám đốc phân công.

3.2. Các phòng chuyên môn

3.2.1. Phòng Hành chính

Số điện thoại: 02163.859.347

3.2.2. Phòng Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

Số điện thoại: 02163.892.977

Email: xtdtyb@gmail.com

3.2.3. Phòng Tư vấn đầu tư

Số điện thoại: 02163.892.122

Email: tuvanxtdt@gmail.com

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h