Văn bản điều hành

Ban hành Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã và cấp thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Số ký hiệu 1131/SKHĐT-TH
Nội dung

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1131/SKHĐT-TH

V/v ban hành Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội cấp xã và cấp thôn
trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Yên Bái, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

 

 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái;

Thực hiện Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái,

1. Để đảm bảo triển khai đồng bộ, thống nhất Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành:

- Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã và cấp thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo văn bản này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư  tại địa chỉ: //sokhdt.yenbai.gov/ndung/vanban/Pages/van-ban-dieu-hanh.aspx.

3. Tổ chức thực hiện

- Bắt đầu từ năm 2019, triển khai áp dụng Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã thực hiện ở tất cả các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

- Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch tập huấn, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và Ban quản lý dự án giảm nghèo các huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn áp dụng sổ tay hướng dẫn để tiến hành lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã hàng năm.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị báo cáo bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện sổ tay.

          Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện, đảm bảo việc thực hiện lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cấp xã được thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh, phù hợp với Quy trình đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- UBND tỉnh Yên Bái;

- Các sở, ban, ngành;

- Các phòng: KTN; XDCB; KTĐN; VHXH;

- Lưu: VT, TH.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Vũ Xuân Sáng

 

 

 

Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký Vũ Xuân Sáng
Ngày ban hành 27/10/2017
Tệp đính kèm

SEDP - Sotay LKH PT Thon - Hoan chinh 26.10.2017.doc

SEDP - Sotay LKH Xa - Hoan chinh 26.10.2017.doc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h