Sign In

Quy hoạch - Kế hoạch >> Chung

Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

05/08/2022 04:35:53 Xem cỡ chữ Google
Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Trung tâm Thành phố Yên Bái

Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện Luật Quy hoạch và Nghị quyết của Chính phủ, UBND tỉnh Yên Bái đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối phối hợp với đơn vị tư vấn lập " Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Sau quá trình triển khai xây dựng, đến nay đã hoàn thiện nội dung Dự thảo Quy hoạch.

Căn cứ điểm d, khoản 5, Điều 32 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch: "Cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân góp ý quy hoạch trực tiếp trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch hoặc gửi văn bản góp ý tới cơ quan lập quy hoạch. Trường hợp cần thiết, cơ quan lập quy hoạch có thể lấy ý kiến về quy hoạch thông qua việc niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng, tổ chức hội nghị, hội thảo, phát phiếu điều tra, phỏng vấn thông qua đại diện cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư và cá nhân", Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân nghiên cứu, cho ý kiến tham gia về nội dung dự thảo Quy hoạch trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư (sokhdt.yenbai.gov.vn).

Các nội dung tham vấn cộng đồng gồm:

* Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Bấm xem

* Báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Bấm xem

* Hệ thống bản đồ Quy hoạch: Bấm xem

* Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Bấm xem

* Phụ lục Danh mục dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021 – 2030 tỉnh Yên Bái: Bấm xem

* Phương pháp hạch toán tăng trưởng và ứng dụng ở Việt Nam: Bấm xem

* Danh mục định hướng phát triển đô thị toàn tỉnh: Bấm xem

* Phụ lục y tế: Bấm xem

* Phụ lục giáo dục đào tạo – dạy nghề: Bấm xem

* Phụ lục di tích trên địa bàn tỉnh: Bấm xem

* Danh sách tọa độ các khu vực cấp mới thăm dò giai đoạn 2021 -2030, định hướng đến 2050: Bấm xem

* Các khu vực trọng điểm đối với thiên tai và địa điểm dự kiến sơ tán dân trong vùng nguy cơ thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái: Bấm xem

* Phụ lục các nhà máy điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái: Bấm xem

Nội dung góp ý bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/9/2022, đồng thời gửi qua thư điện tử (email): phongthqh.skhdt@yenbai.gov.vn./.

Ban biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h