Dự án Đầu tư - Đấu thầu >> Đầu tư

Tài liệu rà soát dừng, giãn tiến độ và triển khai đến điểm dừng kỹ thuật các dự án

19/11/2018 03:34:02 Xem cỡ chữ Google
Về việc rà soát và phương án dừng, giãn tiến độ và triển khai đến điểm dừng kỹ thuật một số công trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Yên Bái; tổ chức giám sát, đánh giá kiến nghị phương án triển khai thực hiện, kết thúc đầu tư dự án trong giai đoạn 2019 - 2020.

Khu công nghiệp phía Nam

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 25/12/2014; Quyết định số 3602?QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và danh mục dự án gửi kèm tại Phụ lục số 01 văn bản này, tổ chức rà soát lại toàn bộ quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án do mình làm Chủ đầu tư, tổ chức giám sát, đánh giá đầu tư dự án theo quy định; trong đó kiến nghị phương án xử lý đối với từng nội dung công việc của từng dự án cụ thể đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn, nguồn lực đầu tư và hiệu quả đầu tư.

2. Ngoài các nội dung thực hiện theo đề nghị tại Mục I nêu trên, đề nghị các đơn vị Chủ đầu tư tổng hợp số liệu, báo cáo một số nội dung theo như Phụ lục chi tiết số 02 kèm theo.

3. Đề nghị Quý cơ quan gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư các dự án và cung cấp số liệu về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/11/2018; đồng thời gửi file mềm về địa chỉ thư điện tử:phongthamdinhskh@gmail.com 

 

Tệp đính kèm

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h