Tin tức sự kiện >> Chung

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

04/02/2021 02:34:38 Xem cỡ chữ Google
Ngày 03/02/2021, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tổ chức Chương trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (từ ngày 24/01/2021 đến ngày 01/02/2021) và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã thông báo về công tác chuẩn bị, kết quả của Đại hội và ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 91 năm Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đ/c Đỗ Đức Duy khái quát về công tác chuẩn bị, kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rực rỡ, thu được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các mặt, từ công tác chuẩn bị, đến tổ chức, nội dung văn kiện và công tác nhân sự; nhiều nội dung đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình và cách làm.

Chủ đề của Đại hội là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã kiểm điểm sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đại hội đã thảo luận, xác định mục tiêu, định hướng phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới, đồng thời cũng xác định mục tiêu, tầm nhìn xa hơn đến năm 2030 và 2045. Đại hội đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo và thống nhất mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, trong đó xác định phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Đại hội đã xác định 12 nội dung, 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.

Đại hội đã bầu ra 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm, bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái có 18 đồng chí. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu của tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia vào các nội dung, chương trình của Đại hội.

Toàn cảnh chương trình

Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định: Hòa cùng dòng chảy của lịch sử dân tộc, trong suốt hành trình dựng nước và giữ nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã anh dũng, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất. Năm 2020, tỉnh đã thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép”: vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19 vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng kinh tế cả nước đều chậm lại, một số địa phương tăng trưởng âm, thì GRDP tỉnh Yên Bái đạt 5,41%, đứng thứ 4/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, cao gấp 1,86 tốc độ tăng của cả nước.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái quyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030./.

Ngọc Thủy

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h