Sign In

Thông tin chuyên ngành >> Chung

Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam

13/07/2021 08:38:50 Xem cỡ chữ Google
Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam

Từ tháng 01 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã huy động nguồn lực từ Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) xây dựng và triển khai Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Trong thời gian qua Chương trình đã hỗ trợ cho 5.000 doanh nghiệp tiếp cận Chương trình và xây dựng các tài liệu, công cụ cho cộng đồng doanh nghiệp về chuyển đổi số.

Ngày 14/6/2021, Chương trình đã công bố tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam nhằm cung cấp kiến thức, lộ trình và chỉ dẫn giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Đây là tài liệu chính thức đầu tiên tại Việt Nam, được xây dựng bởi nhóm chuyên gia của Chương trình và dự án USAID LinkSME.

Nhằm truyền thông, lan tỏa và nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp về chuyển đổi số, trân trọng đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh truy cập tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam tại địa chỉ: http://ebook.business.gov.vn để được cung cấp kiến thức, lộ trình và chỉ dẫn giải pháp công nghệ về chuyển đổi số.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h