Sign In

Tin tức sự kiện >> Chung

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023

15/05/2023 03:15:04 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 25/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái năm 2023. Ngày 28/4/2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 40/KH-SKHĐT về Chuyển đổi số năm 2023.

Thành phố Yên Bái

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động về tầm quan trọng của việc chuyển đổi số, cũng như tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo theo Kế hoạch số 107/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra. Trong đó, mục tiêu là ứng dụng công nghệ số để đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo hướng xây dựng chính quyền số gắn với các chỉ tiêu cụ thể về phát triển hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số,... góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao về chuyển đổi số.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h