Sign In

Thông tin chuyên ngành >> Chung

Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động của doanh nghiệp và hoạt động đầu tư đối với Công ty TNHH Hương liệu Việt Trung

09/05/2023 03:20:27 Xem cỡ chữ Google
Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động của doanh nghiệp và hoạt động đầu tư đối với Công ty TNHH Hương liệu Việt Trung: Dự án xây dựng Nhà máy chế biến tinh dầu quế, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

1. Về việc chấp hành Quyết định số 42/QĐ-SKHĐT ngày 05/4/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.

Đến thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Hương liệu Việt Trung không cử người đại diện theo pháp luật hoặc người ủy quyền của người đại diện theo pháp luật đến làm việc với Đoàn kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn tại Thông báo số 02/TB-ĐKT ngày 05/4/2023. Công ty cũng không liên hệ với Đoàn kiểm tra theo như Thông báo của Đoàn kiểm tra về lý do Công ty vắng mặt và không thực hiện nộp báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Như vậy, Công ty TNHH Hương liệu Việt Trung không chấp hành Quyết định số 42/QĐ-SKHĐT ngày 05/4/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái và các yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

2. Về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp

Công ty TNHH Hương liệu Việt Trung không có hoạt động nào tại trụ sở chính, không chấp hành chế độ báo cáo được quy định tại khoản 2, Điều 8 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (bao gồm báo cáo tài chính và báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh).

Như vậy, Công ty TNHH Hương liệu Việt Trung đã vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 30 và điểm c, khoản 1, Điều 31 Luật Doanh nghiệp.

3. Về việc tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư

(1) - Đối với việc thực hiện chế độ báo cáo: Từ năm 2020 đến hết Quý I năm 2023: Công ty TNHH Hương liệu Việt Trung không thực hiện báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

(2) - Kết quả kiểm tra tại hiện trường Dự án: Tại thời điểm kiểm tra, Dự án không có hoạt động sản xuất nào.

Như vậy, việc Công ty TNHH Hương liệu Việt Trung không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và dừng hoạt động của Dự án mà không thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư là không thực hiện đúng các nội dung theo Giấy chứng đầu tư đã được cấp và chưa tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường,...

4. Nội dung kiến nghị của Đoàn kiểm tra:

Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu của Công ty TNHH Hương liệu Việt Trung được lưu trữ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; kết quả kiểm tra tại trụ sở chính (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp) và kiểm tra thực địa tại địa điểm thực hiện dự án Nhà máy chế biến tinh dầu quế, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Đoàn kiểm kiến nghị một số nội dung như sau:

4.1. Giao Đoàn kiểm tra: (i) Công bố công khai kết quả kiểm tra theo quy định tại khoản 5, Điều 17 Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT ngày 14/02/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam gồm thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, đưa lên trang điện tử của cơ quan quản lý nhà nước và niêm yết tại trụ sở của đối tượng được kiểm tra; (ii) tiếp tục thực hiện các nội dung tiếp theo đối với dự án Nhà máy chế biến tinh dầu quế tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái của Công ty TNHH Hương liệu Việt Trung; (iii) thông báo kết quả kiểm tra đến Công ty TNHH Hương liệu Việt Trung.

4.2. Giao Chánh Thanh tra Sở Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm hành chính của Công ty TNHH Hương liệu Việt Trung theo thẩm quyền và theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Công ty TNHH Hương liệu Việt Trung.

4.3. Giao Phòng Đăng ký kinh doanh căn cứ các vi phạm của Công ty TNHH Hương liệu Việt Trung xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

4.4. Giao Phòng Kinh tế đối ngoại: (i) liên hệ với các nhà đầu tư của Công ty TNHH Hương liệu Việt Trung để giải quyết các tồn tại đối với dự án Nhà máy chế biến tinh dầu quế tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái; (ii) gửi báo cáo kết quả kiểm tra đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Lãnh sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội (gửi kèm bản dịch tiếng Trung Quốc); (iii) xây dựng văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả kiểm tra theo quy định.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h