Văn bản điều hành

V/v đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019
Số ký hiệu 770/SKHĐT-TH
Nội dung

Kính gửi:

      - Các sở, ban, ngành, đơn vị;

      - UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; văn bản số 4028/BKHĐT-TH ngày 14/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019; văn bản số 1430/UBND-VX ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019.

Để có cơ sở tổng hợp các nội dung đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019, như sau:

I.  Về đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

1. Về đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020: Đề nghị đánh giá tình hình thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Yên Bái.

2. Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019:

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018: Đề nghị đánh giá thực hiện 6 tháng đầu năm, dự ước thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2018 (theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh); phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

- Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019: Xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

II. Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019

1. Đánh giá giữa kỳ đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

2. Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019.

III. Về đánh giá giữa kỳ 03 năm thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020

Đề nghị đánh giá theo Phụ lục I, công văn số 4028/BKHĐT-TH ngày 14/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, đề nghị bổ sung đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 30-KH/TU ngày 20/01/2017 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế (Đề nghị xây dựng báo cáo riêng).

IV. Hệ thống biểu

1. Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020: Mẫu biểu số I.

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019: Mẫu biểu số II.

3. Kế hoạch đầu tư công năm 2019:

- Nguồn vốn trung ương (vốn nước ngoài, CTMT quốc gia...): Mẫu biểu số III.

- Nguồn vốn ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh, ngân sách huyện...): Mẫu biểu số IV.

          Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi toàn bộ văn bản hướng dẫn và hệ thống biểu mẫu trên Hệ điều hành tác nghiệp của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đường link: http://sokhdt.yenbai.gov.vn/noidung/vanban/Pages/van-ban-dieu-hanh.aspx?ItemID=952

          Các nội dung vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị liên lạc với Phòng Tổng hợp, Quy hoạch theo số điện thoại: 0216.3851.561 để được cung cấp thông tin.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện và gửi báo cáo kế hoạch về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/7/2018 (đồng thời gửi vào địa chỉ email: phongthskh@gmail.com) để tổng hợp./.

Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký Nguyễn Minh Toàn
Ngày ban hành 28/06/2018
Tệp đính kèm

Huong dan Bo KHDT.zip

XDKH 2019.rar

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h