Sign In

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 01/2023       Download

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 02/2023       Download


o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 01/2022      Download 

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 02/2022      Download 

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 03/2022       Download 

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 04/2022       Download 


 

oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 04/2021      Download

 

oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 03/2021      Download

oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 02/2021      Download

oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 01/2021      Download


oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 04/2020       Download

oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 03/2020       Download

oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 02/2020        Download

oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 01/2020         Download 


oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 04/2019           Download  

oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 03/2019           Download      

oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 02/2019           Download                 

oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 01/2019            Download     


oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 04/2018            Download  

oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 03/2018            Download   

oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 02/2018            Download  

oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 01/2018            Download  


o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 04/2017            Download   

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 03/2017            Download   

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 02/2017            Download                       

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 01/2017            Download  


o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 12/2016           Download     

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 11/2016            Download     

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 10/2016            Download     

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 09/2016            Download    

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 08/2016            Download   

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 07/2016            Download   

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 06/2016            Download  

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 05/2016            Download  

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 04/2016            Download  

Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 03/2016           Download  

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 02/2016            Download  

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 01/2016            Download  

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h