Sign In

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH YÊN BÁI

Center of Enterprise Support, Investment Consulting and Promotion of Yen Bai province.

1. Vị trí:

a) Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.

b) Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật.  

c) Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư có trụ sở đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ: Số 1183, đường Yên Ninh, Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Chức năng:

 Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư có chức năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động: Tư vấn đầu tư, Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn quản lý dự án, Xúc tiến đầu tư và các hoạt động đối ngoại, kinh tế đối ngoại.  

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

3.1 Về Xúc tiến đầu tư:

a) Tham mưu, đề xuất với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình, giải pháp khuyến khích, thu hút và cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

b) Tổng hợp, tham mưu đề xuất sửa đổi và ban hành các cơ chế chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.

c) Cung cấp thông tin, tổ chức giới thiệu và tuyên truyền, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư của tỉnh, xây dựng các cơ sở dữ liệu về tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, hàng hóa xuất khẩu, thị trường của tỉnh phục vụ cho thu hút đầu tư vào tỉnh.

d) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và lập danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh; xây dựng mối quan hệ và kết nối thông tin với các đối tác trong và ngoài nước để thu hút đầu tư.

đ) Thực hiện xây dựng các dự án đầu tư và phát hành các ấn phẩm phục vụ công tác xúc tiến đầu tư và thông tin đối ngoại; phối hợp đăng tải các thông tin, hoạt động xúc tiến đầu tư, hoạt động đối ngoại hàng năm để Trung tâm trở thành kênh thông tin quan trọng nhằm quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh.

e) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để vận động, hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư tìm hiểu chính sách, quy định pháp luật về đầu tư và lựa chọn lĩnh vực, địa điểm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

g) Làm đầu mối tiếp đón, xây dựng chương trình, tổ chức tiếp xúc ban đầu với các tổ chức, nhà đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh tìm hiểu môi trường đầu tư, hỗ trợ và tư vấn cho các nhà đầu tư tìm kiếm, lựa chọn cơ hội và hình thành dự án đầu tư đến khi dự án được cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi, tăng mức độ hài lòng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với các thủ tục hành chính về đầu tư tại tỉnh.

h) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư như: hội nghị, hội thảo, diễn đàn, triển lãm giới thiệu cơ hội đầu tư trong và ngoài nước; tổ chức thu thập, khai thác, xử lý và cung cấp các thông tin kinh tế - xã hội và pháp luật phục vụ công tác xúc tiến đầu tư; làm đầu mối theo dõi, thúc đẩy việc liên kết hợp tác cùng phát triển giữa tỉnh Yên Bái và các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

3.2 Về hỗ trợ doanh nghiệp:                                                  

a) Tư vấn thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và hỗ trợ các hoạt động của doanh nghiệp.

b) Tư vấn lập dự án đầu tư và các thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật hiện hành.

c) Tổ chức đào tạo, tập huấn các kỹ năng, nghiệp vụ hoặc giới thiệu, liên kết với các tổ chức cung cấp các dịch vụ tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị.

d) Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp mở văn phòng đại diện đầu tư ở trong nước và nước ngoài, các phòng trưng bày, cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm.

đ) Tổ chức hoặc hỗ trợ tổ chức các đoàn của tỉnh, đoàn của doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh tế, tham dự hội chợ, triển lãm, diễn đàn đầu tư trong nước, nước ngoài và các đoàn nước ngoài tới tỉnh Yên Bái.

e) Tư vấn hoặc hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề.

g) Chuẩn bị các dự án vận động đầu tư.

h) Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình, dự án.

i) Quản lý, vận hành Website của Trung tâm và đăng tải các thông tin, thủ tục hành chính có liên quan nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển.

3.3 Về tư vấn đầu tư:

a) Tư vấn lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thị xã, thành phố; quy hoạch ngành, lĩnh vực và các sản phẩm chủ yếu.

b) Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

c) Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán các công trình xây dựng cơ bản.

d) Tư vấn thẩm tra tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình.

đ) Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán các công trình xây dựng cơ bản.

e) Thực hiện các hoạt động tư vấn trong đấu thầu, gồm: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, sơ tuyển nhà thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các công việc khác theo quy định.

g) Tư vấn lập dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị; tư vấn quản lý dự án; tư vấn giám sát kỹ thuật thi công các công trình xây dựng cơ bản, giám sát lắp đặt thiết bị; giám sát công tác khảo sát địa hình, địa chất các công trình xây dựng cơ bản.

h) Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.

i) Tư vấn lập phương án đền bù, tái định cư và các thủ tục liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng.

* Đối với các lĩnh vực hoạt động kinh doanh có điều kiện khi thực hiện hành nghề trung tâm có trách nhiệm báo cáo các cơ quan quản lý cấp phép.

3.4 Về dịch vụ đối ngoại

a) Tổ chức dịch thuật các văn bản, tài liệu từ tiếng Việt Nam ra tiếng nước ngoài và ngược lại, cung cấp phiên dịch cho các đoàn ra nước ngoài, các hội nghị hội thảo quốc tế cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

b) Cung cấp thông tin và tư vấn cho các tổ chức, các doanh nghiệp và cá nhân của tỉnh Yên Bái mong muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường đầu tư ra nước ngoài.

c) Tìm hiểu cung cấp thông tin về tư cách pháp nhân, năng lực tài chính của các đối tác trong và ngoài nước theo yêu cầu của các doanh nghiệp và cá nhân.

d) Làm các dịch vụ thuê nhà, thuê chuyên gia, cung ứng lao động cho các tổ chức, các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài.

đ) Tư vấn cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân về điều kiện, thủ tục liên quan đoàn ra, đoàn vào theo đúng quy chế đối ngoại; tư vấn và làm hộ chiếu và gia hạn hộ chiếu, visa, thẻ ABTC cho các đối tượng có nhu cầu, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

e) Tổ chức hoặc giới thiệu, liên kết với các tổ chức cung cấp các dịch vụ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về: Kinh tế đối ngoại, nghiệp vụ quan hệ quốc tế, ngoại ngữ, kỹ năng, nghiệp vụ nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.

g) Tư vấn thiết kế, cung cấp các dịch vụ liên quan đến quà lưu niệm, tặng phẩm, kỷ niệm văn hóa cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài và các cơ quan, tổ chức có nhu cầu.

h) Cung cấp hoặc giới thiệu dịch vụ cho doanh nghiệp trong nước và nước ngoài: phòng hội nghị, hội thảo, văn phòng làm việc, dịch vụ thư ký, chuyên viên nghiệp vụ, tham quan, gặp gỡ doanh nghiệp…

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy và số lượng người làm việc

4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy

a) Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

             - Giám đốc: Nguyễn Cao Sơn

             Số điện thoại: 02163.580.888

             Email: tuvanxtdt@gmail.com

             - Phó Giám đốc: Vũ Quý Dũng

             Số điện thoại: 02163.833.333

             - Phó Giám đốc: Đào Ngọc Tân

             Số điện thoại: 02163.892.028

Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

 Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật điều động, luân chuyển, chế độ chính sách đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

b) Các phòng chuyên môn của Trung tâm, gồm có:

- Phòng Hành chính:

Số điện thoại: 02163.859.347

- Phòng Tư vấn đầu tư:

              Số điện thoại: 02163.892.122

              Email: tuvanxtdt@gmail.com

- Phòng Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp:

             Số điện thoại: 02163.892.977

Email: xtdtyb@gmail.com

Các phòng chuyên môn có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

4.2 Số lượng người làm việc

a) Số lượng người làm việc của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư, nằm trong tổng số người làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

b) Việc quản lý, xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc; tuyển dụng, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất và đặc điểm, vị trí việc làm, cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của pháp luật.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h