oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 01/2020         Download 

 

oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 02/2020        Download


oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 03/2019           Download                      oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 04/2019           Download  

 

oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 01/2019            Download                     oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 02/2019           Download  


oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 03/2018            Download                      oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 04/2018            Download  

 

oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 01/2018            Download                      oBản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 02/2018            Download  


o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 04/2017            Download                      o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 02/2017            Download                       

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 03/2017            Download                  o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 01/2017            Download  


o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 12/2016           Download                       o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 06/2016            Download  

 

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 11/2016            Download                        o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 05/2016            Download  

 

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 10/2016            Download                        o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 04/2016            Download  

 

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 09/2016            Download                        o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 03/2016           Download  

 

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 08/2016            Download                   o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 02/2016            Download  

 

o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 07/2016            Download                   o Bản tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái số 01/2016            Download  

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h