Sign In

Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

1. Thông tin lãnh đạo:

1.1. Ông: Đoàn Hữu Phung

1.1.1. Chức vụ: Giám đốc Sở

Điện thoại: 0216.3852.163

1.1.2. Lĩnh vực quản lý:

- Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-SKHĐT ngày 22/01/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư; sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trực tiếp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và quyết định về một số lĩnh vực công tác: quy hoạch tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chủ trương đầu tư, kế hoạch đầu tư công; dự án đầu tư của các nhà đầu tư; tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; thanh tra chuyên ngành.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Đấu thầu, Thẩm định và giám sát đầu tư; Thanh tra Sở; Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư.

- Theo dõi chung công tác kế hoạch và đầu tư các huyện, thị xã, thành phố.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng nâng lương, Hội đồng sáng kiến, Hội đồng kỷ luật của Sở;...

- Trưởng các Ban Chỉ đạo của Sở: phòng, chống tham nhũng; quy chế dân vận, dân chủ ở cơ sở; bảo vệ bí mật nhà nước; quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO.

- Chủ tài khoản kinh phí hoạt động thường xuyên và các nguồn kinh phí khác của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

1.2. Ông: Trần Thanh Chương

1.2.1. Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

1.2.2. Lĩnh vực quản lý:

- Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-SKHĐT ngày 22/01/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Được Giám đốc Sở ủy quyền giải quyết các công việc hàng ngày của cơ quan khi Giám đốc Sở đi công tác vắng.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Đăng ký kinh doanh; Phòng Tổng hợp, Quy hoạch; Phòng Kinh tế đối ngoại. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về một số lĩnh vực công tác và của các phòng được phân công phụ trách.

- Theo dõi công tác kế hoạch và đầu tư các huyện: Văn Chấn, Trạm Tấu, Trấn Yên và thành phố Yên Bái.

- Thẩm định nội dung văn bản của các phòng, đơn vị được phân công phụ trách và thay mặt Giám đốc ký ban hành một số văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác được giao phụ trách.

- Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về một số công việc khác khi được phân công.

1.3. Bà: Trương Thị Lan

1.3.1. Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

1.3.2. Lĩnh vực quản lý:

- Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-SKHĐT ngày 22/01/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở; Phòng Kinh tế ngành. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về một số lĩnh vực công tác và của các phòng, đơn vị được phân công phụ trách.

- Theo dõi công tác kế hoạch và đầu tư các huyện: Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên.

- Thẩm định nội dung văn bản của các phòng, đơn vị được phân công phụ trách và thay mặt Giám đốc ký ban hành một số văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác được giao phụ trách.

- Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Được Giám đốc Sở ủy quyền chủ tài khoản kinh phí hoạt động thường xuyên và các nguồn kinh phí khác của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về một số công việc khác khi được phân công.

1.4. Ông: Đỗ Xuân Thủy

1.4.1. Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

1.4.2. Lĩnh vực quản lý:

- Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-SKHĐT ngày 22/01/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Trực tiếp phụ trách Phòng Khoa giáo, Văn xã. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về một số lĩnh vực công tác và của phòng được phân công phụ trách.

- Theo dõi công tác kế hoạch và đầu tư huyện Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ.

- Thẩm định nội dung văn bản của phòng được phân công phụ trách và thay mặt Giám đốc ký ban hành một số văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác được giao phụ trách.

- Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về một số công việc khác khi được phân công.

2. Các phòng chức năng trực thuộc Sở:

2.1. Văn phòng Sở:

2.1.1. Lãnh đạo phòng:

- Chánh Văn phòng: Nguyễn Thành Giang

Điện thoại: 0216.3852.421

- Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Thị Bảo Hoa.

- Phó Chánh Văn phòng: Bùi Văn Khương.

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ:

2.1.2.1. Chức năng

Văn phòng là đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công tác tham mưu tổng hợp, công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính, công tác hậu cần quản trị và công tác pháp chế cơ quan.

2.1.2.2. Nhiệm vụ

a) Công tác tham mưu tổng hợp

- Theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp báo cáo công tác định kỳ hằng tháng; sơ kết, tổng kết cơ quan hằng năm; công tác thi đua, khen thưởng; công tác nâng lương; công tác thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức định kỳ; công tác cải cách hành chính; kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn và công nghệ thông tin.

- Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật, Hội đồng nâng lương, Hội đồng sáng kiến của cơ quan.

b) Công tác tổ chức cán bộ

- Tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của các phòng và đơn vị thuộc Sở, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, nghỉ hưu, cho thôi việc, tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý hồ sơ, biên chế cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

- Chủ trì, đề xuất cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Đoàn công tác, Tổ công tác, Tổ giúp việc,... theo chỉ đạo của tỉnh.

- Tham mưu xây dựng văn bản quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi quản lý nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư sau khi thống nhất ý kiến với Sở Tài chính theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Công tác hành chính

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan; hướng dẫn thực hiện công tác lưu trữ tại các phòng, đơn vị thuộc Sở; quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị có liên quan thực hiện các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

- Thực hiện công tác lễ tân, hậu cần các cuộc họp, hội nghị do cơ quan tổ chức; giữ gìn vệ sinh môi trường; trật tự, an toàn, an ninh cơ quan; phòng, chống cháy nổ.

d) Công tác hậu cần quản trị

- Quản lý tài sản, trang thiết bị, đảm bảo phương tiện, điều kiện làm việc của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.

- Quản lý tài khoản chi thường xuyên và sử dụng tài chính của cơ quan tiết kiệm, hiệu quả; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập dự toán các nguồn vốn thuộc Sở; thực hiện thanh toán, quyết toán ngân sách nhà nước, các loại phí, lệ phí theo quy định.

- Thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm,... Quản lý, bảo trì, sửa chữa, thanh lý tài sản theo quy định.

đ) Thực hiện công tác pháp chế của cơ quan theo quy định.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

2.2. Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư:

 - Điện thoại: 0216.3858.878

2.2.1. Lãnh đạo phòng

- Chánh Thanh Tra: Nguyễn Văn Thái.

- Phó Chánh Thanh Tra: Phạm Thu Hương.

2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở:

2.2.2.1. Chức năng

Thanh tra là đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư; tiếp công dân, giải quyết đơn thư đề nghị, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

2.2.2.2. Nhiệm vụ

a) Xây dựng Kế hoạch thanh tra hằng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt.

b) Tổ chức triển khai thực hiện thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt; tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra; theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

c) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở.

d) Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra.

đ) Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

e) Thực hiện tiếp công dân; tiếp nhận và giải quyết đơn thư đề nghị, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

g) Tham mưu về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

2.3. Phòng Tổng hợp - Quy hoạch:

- Điện thoại: 0216.3851.561

2.3.1. Lãnh đạo phòng

- Trưởng phòng: Nguyễn Huy Long

- Phó Trưởng phòng: Đoàn Thị Kim Anh.

- Phó Trưởng phòng: Bùi Đăng Cương.

2.3.2. Chức năng, nhiệm vụ phòng Tổng hợp – Quy hoạch

2.3.2.1. Chức năng

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công tác quản lý nhà nước về quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm nguồn vốn ngân sách trung ương, địa phương; đầu mối tổng hợp các chương trình mục tiêu quốc gia; theo dõi các ngành, lĩnh vực: Giao thông vận tải, Tài chính, Ngân hàng, Thuế, Kho bạc, Thống kê, Quốc phòng, An ninh, Dân tộc và các huyện, thị xã, thành phố; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

2.3.2.2. Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Tham mưu về quy hoạch tỉnh; xây dựng kế hoạch, chính sách, giải pháp và đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch tỉnh; tổng hợp, thẩm định, theo dõi, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các hợp phần quy hoạch, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thuộc lĩnh vực phòng theo dõi.

c) Tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hằng năm của tỉnh. Hằng tháng, quý, 6 tháng, cả năm và khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Tổng hợp kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, hằng năm của tỉnh; thực hiện báo cáo tổng hợp các chương trình, nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh.

đ) Tổng hợp, trình phê duyệt danh mục cho phép thực hiện công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, danh mục chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư; thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối bố trí vốn thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phòng theo dõi.

e) Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh của tỉnh.

g) Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công.

h) Dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công.

i) Hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, xây dựng kế hoạch phù hợp với quy hoạch tỉnh, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được phê duyệt.

k) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

l) Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch các ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

2.4. Phòng kinh tế ngành         

- Điện thoại: 0216.3853.770

2.4.1. Lãnh đạo phòng

- Trưởng Phòng: Lê Thành Côn.

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy

- Phó Trưởng phòng: Đặng Văn Hạnh

2.4.2. Chức năng, nhiệm vụ phòng Kinh tế ngành

2.4.2.1. Chức năng

Phòng Kinh tế ngành là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư các ngành, lĩnh vực gồm: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2.4.2.2. Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển các ngành, lĩnh vực phòng theo dõi.

b) Chủ trì tổng hợp, thẩm định, theo dõi, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các hợp phần quy hoạch; quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thuộc lĩnh vực phòng theo dõi.

c) Tổng hợp, xây dựng kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; đầu tư công trung hạn, hằng năm thuộc các chương trình, đề án, nguồn vốn phòng theo dõi.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực; kế hoạch đầu tư thuộc lĩnh vực phòng theo dõi.

đ) Tổng hợp, trình phê duyệt danh mục cho phép thực hiện công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, danh mục chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư; thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối bố trí vốn thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phòng theo dõi.

e) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, đề án, dự án được phân công theo dõi.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

2.5. Phòng Kinh tế đối ngoại:

- Điện thoại: 0216.3853.052

2.5.1. Lãnh đạo phòng

- Trưởng phòng: Phạm Văn Ánh.

- Phó Trưởng phòng: Phạm Duy Linh.

- Phó Trưởng phòng: Dương Thị Quỳnh Hoa.

2.5.2. Chức năng, nhiệm vụ phòng Kinh tế đối ngoại

2.5.2.1. Chức năng

Phòng Kinh tế đối ngoại là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế đối ngoại, gồm: quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh.

2.5.2.2. Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển các lĩnh vực phòng theo dõi.

b) Chủ trì vận động, thu hút, điều phối và quản lý nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị chủ đầu tư xây dựng đề xuất chương trình, dự án vận động vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; tổng hợp đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia thẩm định chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thực hiện trên địa bàn tỉnh.

c) Chủ trì vận động, thu hút, điều phối, thẩm định các chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tham mưu xây dựng kế hoạch vốn đối ứng cho các dự án thực hiện trên địa bàn tỉnh.

d) Chủ trì thẩm định và giải quyết các thủ tục đầu tư theo phân cấp đối với dự án FDI trên địa bàn tỉnh (đầu tư ngoài khu công nghiệp); quản lý trang thông tin điện tử Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài của tỉnh Yên Bái.

đ) Theo dõi, giám sát và đánh giá đầu tư thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài và các dự án FDI; định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tham mưu xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án theo quy định.

e) Tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm nguồn vốn nước ngoài, vốn đối ứng đối với các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

g) Theo dõi tình hình thực hiện chương trình hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với các tỉnh trong nước và nước ngoài; hội nhập quốc tế; công tác xuất nhập khẩu.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

2.6. Phòng Khoa giáo - Văn xã

- Điện thoại:02163.851.567

2.6.1. Lãnh đạo phòng

- Trưởng phòng: Lê Đức Việt

- Phó Trưởng phòng: Đinh Thị Quỳnh Liên

- Phó Trưởng phòng: Hà Đức Sơn

2.6.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng Khoa giáo – Văn xã:

2.6.2.1. Chức năng

Phòng Khoa giáo, Văn xã là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư các ngành, lĩnh vực gồm: Nội vụ; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông và các lĩnh vực xã hội khác trên địa bàn tỉnh; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

2.6.2.2. Nhiệm vụ       

a) Nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển các ngành, lĩnh vực phòng theo dõi.

b) Chủ trì tổng hợp, thẩm định, theo dõi, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các hợp phần quy hoạch; quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thuộc lĩnh vực phòng theo dõi.

c) Tổng hợp, xây dựng kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; đầu tư công trung hạn, hằng năm thuộc các chương trình, đề án, nguồn vốn phòng theo dõi.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; kế hoạch đầu tư thuộc lĩnh vực phòng theo dõi.

đ) Tổng hợp, trình phê duyệt danh mục cho phép thực hiện công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, danh mục chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư; thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối bố trí vốn thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phòng theo dõi.

e) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, đề án, dự án được phân công theo dõi.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

2.7. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và giám sát đầu tư

- Điện thoại: 0216.3851.562

2.7.1. Lãnh đạo phòng

- Trưởng phòng: Trần Duy Hưng.

- Phó Trưởng phòng: Phạm Quang Hưng.

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Công Vinh.

2.7.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

2.7.2.1. Chức năng

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và giám sát đầu tư là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công tác quản lý các vấn đề về đấu thầu, thẩm định dự án, giám sát, đánh giá đầu tư; đầu tư trong nước (trừ các dự án FDI) theo quy định của Luật Đầu tư; đầu tư khu, cụm công nghiệp; theo dõi ngành xây dựng.

2.7.2.2. Nhiệm vụ

a) Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án nhóm B do tỉnh quản lý. Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án nhóm A do tỉnh quản lý.

b) Tham mưu tổ chức thực hiện, thẩm định các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

c) Thẩm định dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh theo quy định.

d) Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

đ) Chủ trì, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu; phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu.

e) Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo quy định.

g) Tổ chức giám sát đánh giá đầu tư; tổng hợp, báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư theo quy định.

h) Thẩm định, kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư; theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo quy định.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

2.8. Phòng Đăng ký kinh doanh:

- Điện thoại: 02163.851.691

2.8.1. Lãnh đạo phòng

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Thảo.

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương Lan.

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Khánh Tùng.

2.8.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng Đăng ký kinh doanh:

2.8.2.1. Chức năng

Phòng Đăng ký kinh doanh là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đăng ký doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân theo quy định.

2.8.2.2. Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển các lĩnh vực phòng theo dõi.

b) Dự thảo chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

c) Đầu mối thẩm định các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau.

d) Chủ trì, xây dựng chương trình, kế hoạch và theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

đ) Tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của Sở.

e) Phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

g) Thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở địa phương; theo dõi, tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

h) Thực hiện đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo quy định.

i) Tham mưu, giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành; phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

k) Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện định kỳ hoặc đột xuất các lĩnh vực phòng theo dõi.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

3. Các Trung tâm thuộc Sở:

3.1. Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư:

- Điện thoại: 02163.859.347 - Email: tuvanxtdt@gmail.com

3.1.2. Lãnh đạo Trung tâm

- Giám đốc: Nguyễn Cao Sơn

Điện thoại: 02163.892.028 

- Phó Giám đốc: Vũ Quý Dũng

Điện thoại: 02163.833.333

- Phó Giám đốc: Đào Ngọc Tân

3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

* Về hỗ trợ doanh nghiệp:

a) Tư vấn thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và hỗ trợ các hoạt động của doanh nghiệp.

b) Tư vấn lập dự án đầu tư và các thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật hiện hành.

c) Tổ chức đào tạo, tập huấn các kỹ năng, nghiệp vụ hoặc giới thiệu, liên kết với các tổ chức cung cấp các dịch vụ tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị.

d) Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp mở văn phòng đại diện đầu tư ở trong nước và nước ngoài, các phòng trưng bày, cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm.

đ) Tổ chức hoặc hỗ trợ tổ chức các đoàn của tỉnh, đoàn của doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh tế, tham dự hội chợ, triển lãm, diễn đàn đầu tư trong nước, nước ngoài và các đoàn nước ngoài tới tỉnh Yên Bái.

e) Tư vấn hoặc hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề.

g) Chuẩn bị các dự án vận động đầu tư.

h) Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình, dự án.

i) Quản lý, vận hành Website của Trung tâm và đăng tải các thông tin, thủ tục hành chính có liên quan nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển.

* Về xúc tiến đầu tư:

a) Tham mưu, đề xuất với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình, giải pháp khuyến khích, thu hút và cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

b) Tổng hợp, tham mưu đề xuất sửa đổi và ban hành các cơ chế chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.

c) Cung cấp thông tin, tổ chức giới thiệu và tuyên truyền, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư của tỉnh, xây dựng các cơ sở dữ liệu về tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, hàng hóa xuất khẩu, thị trường của tỉnh phục vụ cho thu hút đầu tư vào tỉnh.

d) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và lập danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh; xây dựng mối quan hệ và kết nối thông tin với các đối tác trong và ngoài nước để thu hút đầu tư.

đ) Thực hiện xây dựng các dự án đầu tư và phát hành các ấn phẩm phục vụ công tác xúc tiến đầu tư và thông tin đối ngoại; phối hợp đăng tải các thông tin, hoạt động xúc tiến đầu tư, hoạt động đối ngoại hàng năm để Trung tâm trở thành kênh thông tin quan trọng nhằm quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh.

e) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để vận động, hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư tìm hiểu chính sách, quy định pháp luật về đầu tư và lựa chọn lĩnh vực, địa điểm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

g) Làm đầu mối tiếp đón, xây dựng chương trình, tổ chức tiếp xúc ban đầu với các tổ chức, nhà đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh tìm hiểu môi trường đầu tư, hỗ trợ và tư vấn cho các nhà đầu tư tìm kiếm, lựa chọn cơ hội và hình thành dự án đầu tư đến khi dự án được cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi, tăng mức độ hài lòng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với các thủ tục hành chính về đầu tư tại tỉnh.

h) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư như: hội nghị, hội thảo, diễn đàn, triển lãm giới thiệu cơ hội đầu tư trong và ngoài nước; tổ chức thu thập, khai thác, xử lý và cung cấp các thông tin kinh tế - xã hội và pháp luật phục vụ công tác xúc tiến đầu tư; làm đầu mối theo dõi, thúc đẩy việc liên kết hợp tác cùng phát triển giữa tỉnh Yên Bái và các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

*Về tư vấn đầu tư:

a) Tư vấn lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thị xã, thành phố; quy hoạch ngành, lĩnh vực và các sản phẩm chủ yếu.

b) Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

c) Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán các công trình xây dựng cơ bản.

d) Tư vấn thẩm tra tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình.

đ) Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán các công trình xây dựng cơ bản.

e) Thực hiện các hoạt động tư vấn trong đấu thầu, gồm: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, sơ tuyển nhà thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các công việc khác theo quy định.

g) Tư vấn lập dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị; tư vấn quản lý dự án; tư vấn giám sát kỹ thuật thi công các công trình xây dựng cơ bản, giám sát lắp đặt thiết bị; giám sát công tác khảo sát địa hình, địa chất các công trình xây dựng cơ bản.

h) Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.

i) Tư vấn lập phương án đền bù, tái định cư và các thủ tục liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng.

*Về dịch vụ đối ngoại

a) Tổ chức dịch thuật các văn bản, tài liệu từ tiếng Việt Nam ra tiếng nước ngoài và ngược lại, cung cấp phiên dịch cho các đoàn ra nước ngoài, các hội nghị hội thảo quốc tế cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

b) Cung cấp thông tin và tư vấn cho các tổ chức, các doanh nghiệp và cá nhân của tỉnh Yên Bái mong muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường đầu tư ra nước ngoài.

c) Tìm hiểu cung cấp thông tin về tư cách pháp nhân, năng lực tài chính của các đối tác trong và ngoài nước theo yêu cầu của các doanh nghiệp và cá nhân.

d) Làm các dịch vụ thuê nhà, thuê chuyên gia, cung ứng lao động cho các tổ chức, các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài.

đ) Tư vấn cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân về điều kiện, thủ tục liên quan đoàn ra, đoàn vào theo đúng quy chế đối ngoại; tư vấn và làm hộ chiếu và gia hạn hộ chiếu, visa, thẻ ABTC cho các đối tượng có nhu cầu, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

e) Tổ chức hoặc giới thiệu, liên kết với các tổ chức cung cấp các dịch vụ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về: Kinh tế đối ngoại, nghiệp vụ quan hệ quốc tế, ngoại ngữ, kỹ năng, nghiệp vụ nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.

g) Tư vấn thiết kế, cung cấp các dịch vụ liên quan đến quà lưu niệm, tặng phẩm, kỷ niệm văn hóa cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài và các cơ quan, tổ chức có nhu cầu.

h) Cung cấp hoặc giới thiệu dịch vụ cho doanh nghiệp trong nước và nước ngoài: phòng hội nghị, hội thảo, văn phòng làm việc, dịch vụ thư ký, chuyên viên nghiệp vụ, tham quan, gặp gỡ doanh nghiệp…

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h