Sign In

Tin tức sự kiện >> Chung

Kết quả thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tuân thủ quy định những điều đảng viên không được làm

13/09/2022 09:30:48 Xem cỡ chữ Google
Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay, từ năm 2019 đến nay, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 01-KH/ĐU, ngày 22/6/2012 về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Kế hoạch số 01-KH/ĐU, ngày 20/12/2016 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 122-KH/ĐU, ngày 28/02/2022 về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

(Ảnh minh họa)

Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đã tham gia học tập, tự nghiên cứu các nội dung của nghị quyết, quy định, kết luận và viết bài thu hoạch nhận thức của cá nhân theo quy định.

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, Quy định 08 và Quy định 37

1.1. Việc tự nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên

Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với công chức, viên chức trước khi thực hiện kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; lấy kết quả kiểm điểm, đánh giá, phân loại công chức, viên chức làm cơ sở đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện đúng quy trình kiểm điểm, tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau; đảng viên là lãnh đạo, quản lý kiểm điểm trước, đảng viên kiểm điểm sau. Nội dung kiểm điểm bám sát các văn bản hướng dẫn, trong đó chú trọng đi sâu phân tích, kiểm điểm các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, bức xúc, nổi cộm của chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, gắn liền với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; tập trung kiểm điểm, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cuộc họp kiểm điểm diễn ra với không khí dân chủ, thẳng thắn, nghiêm túc, khách quan.

Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn xác định nội dung đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ phải gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Từ năm 2019 đến nay, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư không có đảng viên vi phạm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

1.2. Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, Quy định 08, Quy định 37, Kết luận 21 và Kế hoạch 52

Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung lãnh đạo, thường xuyên đôn đốc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo Quyết định số 19/QĐ-SKHĐT, ngày 26/4/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-Qi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó: Tập trung quán triệt thực hiện quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị trung ương, nhất là từ Hội nghị Trung ương 3 khóa VII, Hội nghị Trung ương 6 khóa VIII, Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII; quán triệt, thảo luận, làm rõ những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; nâng cao nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Kết luận số 21-KL/TW.

1.3. Tính nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo quản lý, người đứng đầu trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, Quy định 08, Quy định 37, Kết luận 21 và Kế hoạch 52

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Trong công tác, mỗi cá nhân luôn tích cực, thể hiện là đầu tàu nêu gương trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng.            Sau kiểm điểm năm 2021, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư có 100% cán bộ, đảng viên được xếp loại mức độ nêu gương từ nêu gương trở lên.

2. Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, Quy định 08 và Quy định 37

2.1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4

a) Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình

Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ. Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã có chuyển biến tích cực, mỗi cá nhân đều có trách nhiệm trong việc phát ngôn, sử dụng mạng xã hội và tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những nhận thức, quan điểm lệch lạc, sai trái với quan điểm, đường lối của Đảng, góp phần xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cụ thể hóa và chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên trong các kỳ sinh hoạt. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế; thường xuyên rà soát, chỉ đạo, phân công các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan chịu trách nhiệm đối với những nhiệm vụ được phân công, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; tổ chức họp định kỳ hằng tuần, hằng tháng để đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, xác định trách nhiệm của từng cá nhân. Từ đó, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ đã có chuyển biến tích cực; thể hiện trách nhiệm, quyết tâm trong việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân trong toàn Đảng bộ.

- Hằng năm, căn cứ kết quả kiểm điểm của tập thể, cá nhân Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Năm 2019 đề ra 03 nhiệm vụ chung, 04 nhiệm vụ cụ thể; kết quả, hoàn thành 07/07 nhiệm vụ, bằng 100%; năm 2020 đề ra 04 nhiệm vụ; kết quả, hoàn thành 04/04 nhiệm vụ, bằng 100%; năm 2021 đề ra 05 nhiệm vụ, hiện tại đang triển khai, thực hiện.

b) Về cơ chế, chính sách:

Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn. Việc phân công nhiệm vụ cho mỗi cá nhân được thực hiện theo phương thức rõ người, rõ việc, có sản phẩm cụ thể. Đồng thời, là căn cứ quan trọng để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

Trong công tác quản lý tài chính, tài sản công, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lãnh đạo thực hiện nghiêm theo quy chế đã ban hành; việc mua sắm, đấu giá, đấu thầu tài sản công được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện các mục tiêu, có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đổi mới chính sách tiền lương. Trong thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục duy trì thực hiện tổ chức bộ máy hiện có theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016, Quyết định số 3429/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng

Đảng bộ đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Xây dựng quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ; chỉ đạo các chi bộ ban hành và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo quy định. Đảng ủy thực hiện kiểm tra định kỳ 03 chi bộ; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy giám sát chuyên đề 03 chi bộ; việc kiểm tra, giám sát thường xuyên được thực hiện đối với 100% chi bộ trực thuộc và 100% đảng viên.

Thông qua kiểm tra, giám sát đã nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của cấp ủy, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc và phòng ngừa, ngăn chặn những vi phạm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian qua, Đảng  bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư không có tập thể, cá nhân vi phạm Nghị quyết Trung ương 4.

d) Về phát huy vai trò của nhân dân, các tổ chức đoàn thể

Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận. Xây dựng và thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến liên hệ công việc; đổi mới lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ; thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những kiến nghị chính đáng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Mức độ hài lòng và sự tín nhiệm của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đã tăng lên đáng kể.

Lãnh đạo ban hành và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đã nhận thức đầy đủ về công tác dân chủ ở cơ sở, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong công tác chuyên môn, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lãnh đạo thực hiện tốt việc xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân khi tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách giúp Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham gia ý kiến vào Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh và các đề án, chính sách khác của tỉnh được giao thực hiện.

Các tổ chức đoàn thể cơ quan đã tích cực, chủ động trong các phong trào thi đua, huy động nguồn lực cho các hoạt động; vận động các đoàn viên tích cực, thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần thúc đẩy phong trào của cơ quan; thực hiện tốt công tác vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp, ủng hộ từ thiện; cùng với Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, gia đình chính sách trong cơ quan. Hằng năm, Công đoàn và Chi đoàn thanh niên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Duy trì thực hiện nghiêm túc Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 10-HD/TU, ngày 22/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2019 của Ban Bí thư. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được trình bày ý kiến, quan điểm, nguyện vọng của cá nhân tại các cuộc họp cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp giao ban, hội nghị sơ kết, tổng kết của cơ quan và công đoàn; tham gia phát biểu ý kiến phản biện, phê bình và tự phê bình, đóng góp ý kiến vào một số công việc của Đảng bộ, cơ quan; trong công tác cán bộ đã tổ chức hội nghị mở rộng lấy ý kiến tham gia của các đoàn thể theo quy định.

e) Về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện tốt nghị quyết của trung ương, chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục được duy trì ổn định và thực hiện theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh (so với Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ ít hơn 01 phòng chuyên môn).

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, trong việc ban hành các nghị quyết, quyết định để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ; kịp thời kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động của Đảng bộ đảm bảo thông suốt, hiệu quả. Công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đảm bảo quy trình, khách quan, dân chủ, kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác, phòng, chống, ngăn chặn tiêu cực trong hoạt động công vụ; công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm thường xuyên, chất lượng đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng cao.

2.2. Kết quả thực hiện các nội dung nêu gương trong Quy định 08, Quy định 09

Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt việc đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương và được thực hiện cùng với việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; là tiêu chuẩn để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm theo quy định; là cơ sở để thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng và khen thưởng cán bộ.

Năm 2021, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư có 60/60 đồng chí, đạt 100% từ nêu gương trở lên, trong đó: Ban Chấp hành Đảng bộ Sở 7/7 đồng chí, đạt 100% nêu gương tốt.

2.3. Kết quả thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm

Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của cấp ủy cấp trên, không có đảng viên vị phạm 19 điều đảng viên không được làm.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, chú trọng quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Kết luận 21, Quy định 08, Quy định 37 về xây dựng Đảng gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Nâng cao vai trò trách nhiệm, nêu gương của từng đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực được phân công, chủ động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo cơ quan. Đổi mới tác phong, lề lối làm việc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, giải quyết công việc.

3. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn và xây dựng.

4. Mỗi cán bộ, đảng viên trên cơ sở nhận thức đầy đủ và sâu sắc 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự soi, tự sửa, hoàn thiện tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là nhu cầu tự hoàn thiện, tự làm trong sạch nhân cách của mỗi đảng viên.

5. Theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện nghị quyết; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả, đồng thời xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm trong thực hiện Nghị quyết.

Ngọc Thủy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h