Sign In

Tin tức sự kiện >> Chung

Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

26/07/2023 08:30:53 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Quy chế làm việc số 04-QC/TU ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 23/6/2023 của Tỉnh ủy tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái năm 2023.

(ảnh minh họa)

Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 220-KH/ĐU ngày 18/7/2023 tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Qua đó, thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp uỷ, tổ chức đảng đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ./.

Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h