Sign In

Quy hoạch - Kế hoạch

Xin ý kiến Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh

13/04/2023

Xin ý kiến Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023

11/01/2023

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Yên Bái trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh

07/11/2022

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Yên Bái trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh

Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

05/08/2022

Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cập nhật Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được phê duyệt tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

17/06/2022

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cập nhật Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được phê duyệt tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2021-2025

13/06/2022

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2021-2025

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h